محتوا با برچسب مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد.

بالغ بر 92 درصد از صنایع استان را «صنایع کوچک» تشکیل می‌دهند
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در برنامه «چرخ تولید»:
بالغ بر 92 درصد از صنایع استان را «صنایع کوچک» تشکیل می‌دهند
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گفت: صنایع کوچک ابتدا با هزینه و تأمین مالی کم، انعطاف پذیری و انگیزه بالا و سرمایه‌های اولیه در این محدوده شکل می گیرد و چنانچه تحت حمایت صنایع بزرگ قرار گیرند و حلقه‌های مفقوده صنایع بزرگ را تکمیل کنند، می...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد