محتوا با برچسب مسولیت پذیری.

حاشیه‌نشی در یزد و عملکرد مسئولین استان یزد
حاشیه‌نشی در یزد و عملکرد مسئولین استان یزد
اگر در کشور شاهد فقر و فاصله‌ی طبقاتی هستیم و بیکاری به شکل نگران کننده‌ای وجود دارد، این نتیجه‌ی ناکارآمدی نظام و نتوانستن مسئولین نیست، بلکه ماحصل نخواستن برخی از مسئولین است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مسولیت پذیری.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مسولیت پذیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مسولیت پذیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد