شناسه : 40843939

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای


موضوع مناقصه: لکه گیری معابر منطقه یک شهرداری یزد

موضوع مناقصه: لکه گیری معابر منطقه یک شهرداری یزد
 
مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان ۹۲۱.۱۵۰.۰۰۰ ریال مي باشد كه مي تواند به صورت واريز وجه نقد به حساب ۲۰۵۲۱۴۶۷۲۳ بانك تجارت به نام حساب رابط سپرده پیمانکاران منطقه یک شهرداری و يا به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.
 
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۵% مبلغ قرارداد مي باشد.
 
پیش پرداخت: به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.   
 
نحوه تأمین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال ۱۴۰۲منطقه یک شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود. 
 
مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ می باشد.
حداكثرتاريخ ثبت پيشنهادات در سامانه ستاد تا ساعت ۱۹ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت ۳۰ : ۰۸ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ در اتاق جلسات منطقه یک شهرداری مفتوح مي شود.
 
محل انجام كار: شهر يزد ـ سطح منطقه یک 
 
محل دريافت اسناد: متقاضیان می توانند به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.
 
سایر موارد : 
به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد. 
شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 
روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.