شناسه : 40813223

آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله‌ای) شركت توزيع نيروي برق استان يزد


شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد اجرا ي پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

به گزارش یزدآوا، شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد اجرا ي پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا متقاضيان شركت در مناقصه توانند از تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ لغايت ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر شده در جدول زير در سامانه ستاد ایران بارگذاری  نمایند و ضمنا پاکتهای الف و ارزیابی کیفی مناقصه را به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند .ضمناً به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء‌ مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتيب اثر داده نخواهد شد . كارفرما نسبت به رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 
 
۱- هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد.
۲- به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد و یا در سامانه ستاد بارگذاری نگردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
۳- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن : ۳۶۲۴۸۹۸۹-۰۳۵ و ۳۶۲۴۳۱۱۱-۰۳۵ امور تدارکات تماس حاصل نمايند .                                                                                                              
 
روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق استان يزد
 

 
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.