شناسه : 40776255

آگهی مزایده عمومی فروش املاک شهرداری ابرکوه به شماره 2002050205000001


شهرداری ابرکوه در نظر دارد یک قطعه زمین از املاک خود در شهر ابرکوه واقع در خیابان نسفی و کوچه دوم نسفی را به فروش برساند.

شهرداری ابرکوه در نظر دارد یک قطعه زمین از املاک خود در شهر ابرکوه واقع در خیابان نسفی و کوچه دوم نسفی را از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir) با شماره مزایده 2002050205000001 به صورت الکترونیکی و به شرح و شرایط زیر به فروش برساند.


 

شرایط عمومی و تو ضیحات بر گزاری مزایده:

  1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدرکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده مزایده از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2.  اطلاعات املاک در جدول فوق قابل رویت می باشد.
  3. شرکت در مزایده برای هر قطعه بصورت جداگانه از طریق شماره مال میسر می باشد.
  4. کلیه کسورات قانونی اعم از مالیات ، عوارض و هزینه انتقال سند بر عهده خریدار می باشد.
  5. سپرده(ودیعه) نفرات اول، دوم و سوم مزایده درصورت دعوت و عدم انعقاد قرارداد با شهرداری به ترنیب ضبط خواهد شد.
  6. ودیعه شرکت در مزایده پس از انعقاد قرارداد و واریز کل مبلغ قرارداد توسط برنده آزاد و به ایشان مسترد خواهد شد.
  7. بدیهی است پیشنهادات فاقد تضمین (ودیعه)مردود بوده و قابل قبول نمی باشد.
  8. شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار می باشد.

انتهای پیام/

 

 

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.