شناسه : 40844127

آگهی مناقصه عمومی


احداث فضای سبز جنب آپارتمان احمدی روشن

موضوع مناقصه: احداث فضای سبز جنب آپارتمان احمدی روشن
 
 
مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه  به  صورت  مقطوع و  به  میزان ۱.۳۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ريال که می تواند به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده ۲۰۵۲۱۴۶۷۰۷ بانک تجارت به نام منطقه سه  شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی(دارای اعتبار سه ماهه) در وجه حساب مذکور باشد.
 
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد  معادل  ۵ درصد  مبلغ  کل  قرارداد می باشد.
 
نحوه تأمین اعتبار: از محل بودجه سال ۱۴۰۲ منطقه سه شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.
 
مهلت خرید و تحویل اسناد : زمان دریافت اسناد شرکت در مناقصه تا تاریخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۲ می باشد. حداکثر تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرسwww.setadiran.ir و تسلیم مدارک (ضمانت نامه بانکی، فیش واریزی) به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت  ۹ صبح  روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ در دفتر مدیر منطقه سه مفتوح و با حضور اعضاء تصمیم گیری خواهدشد.
 
محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد به سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه منطقه سه شهرداری یزد نسبت به استرداد آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 
مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال که در سامانه ستاد درج گردیده(شماره حساب ۲۰۹۱۵۱۳۳۳۳۴ بانک تجارت به نام منطقه سه شهرداری یزد)، سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 
محل انجام کار: حوزه منطقه سه شهرداری یزد
 
ـ چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع منطقه سه شهرداری یزد ضبط خواهد شد.
 
ـ منطقه سه شهرداری یزد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 
ـ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معاملات شهرداری های مراکز استان ها می باشد.
 
ـ به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
 
ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 
ـ هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 
روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.