شناسه : 40827087

آگهی مناقصه عمومی حصارکشی مخروبه‌ها و رفع خطر در منطقه 5


منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد در نظر دارد مناقصه حصارکشی مخروبه ها و رفع خطر در منطقه 5 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید.

به گزارش یزدآوا، منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد در نظر دارد مناقصه حصارکشی مخروبه ها و رفع خطر در منطقه ۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید.
 
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به صورت مقطوع و به میزان ۲.۳۶۴.۶۷۵.۰۰۰ ريال که می تواند به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده ۲۰۵۲۱۴۶۷۳۱ بانک تجارت به نام منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی(دارای اعتبار سه ماهه) در وجه حساب مذکور و یا  اوراق مشارکت بی نام باشد.
 
مهلت خرید و تحویل اسناد : زمان دریافت اسناد فراخوان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ و حداکثر تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و تسلیم مدارک(پاکت الف) به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه  مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ در دفتر مدیر منطقه بافت تاریخی مفتوح و با حضور اعضاء تصمیم گیری خواهد شد.
 
مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال که در سامانه ستاد درج گردیده(شماره حساب ۲۰۹۱۵۱۰۰۶۸ بانک تجارت به نام منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد)، سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 
روابط عمومی منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.