شناسه : 40838850

تجدید آگهی مناقصه عمومی


شهرداری ابرکوه در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر ابرکوه و بر اساس بودجه پیشنهادی نسبت به واگذاری امور مطابق جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای ذیصلاح و واجد الشرایط اقدام نمایند.

به گزارش یزدرسا، شهرداری ابرکوه در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر ابرکوه و بر اساس بودجه پیشنهادی نسبت به واگذاری امور مطابق جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای ذیصلاح و واجد الشرایط اقدام نمایند.

نوع تضمین شرکت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری ابرکوه

مهلت  و چگونگی دریافت اسناد مناقصه: سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

تاریخ تحویل پیشنهادها : سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

* برندگان اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

* شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 1456

* سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

                                                                                                                            

                                                                                                                                     شهرداری ابرکوه
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.