شناسه : 41028817

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای


واگذاری حجمی انجام امور مربوط به کنترل خط اتوبوس درون شهری، خدمات و حمل و نقل مسافر در سطح شهر یزد

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای

واگذاری حجمی انجام امور مربوط به کنترل خط اتوبوس درون شهری، خدمات و حمل و نقل مسافر در سطح شهر یزد

 

موضوع مناقصه: مناقصه عمومی واگذاری حجمی انجام امور مربوط به کنترل خط اتوبوس درون شهری، خدمات و حمل و نقل مسافر درسطح شهر یزد

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به ميزان 7.330.000.000 ريال كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي (با اعتبار سه ماه) در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد. 

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل 10 درصد مبلغ قرارداد مي باشد.

نحوه تأمین اعتبار پروژه: پروژه از محل بودجه سال 1402 شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود. 

مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان خرید اسناد مناقصه از تاریخ 1402/04/27 تا تاریخ 1402/08/01 و حداکثر تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرسsetadiran.ir و تسلیم مدارک (ضمانت نامه بانکی) به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/08/13 می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/08/14 در سالن جلسات شهرداری مرکزی یزد مفتوح و با حضور اعضاء تصمیم گیری خواهد شد.

محل انجام كار: سطح شهر یزد

محل دريافت اسناد: جهت دريافت اسناد مناقصه به سایت setadiran.ir مراجعه نمایید. نظر به اينكه وجه پرداختي مسترد نمي گردد قبل از پرداخت وجه نسبت به مطالعه كامل نمونه اسناد اقدام و در صورت تمايل نسبت به واريز مبلغ و خريد اسناد اقدام نمايند.

در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1.500.000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد. 

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری های مراکز استان ها می باشد. 

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.