شناسه : 41003128

موضوع مناقصه: اجرای طرح دفع آبهای سطحی مسیر بلوار فضیلت، آیت ا... خامنه ای و ابوترابی


موضوع مناقصه: اجرای طرح دفع آبهای سطحی مسیر بلوار فضیلت، آیت ا... خامنه ای و ابوترابی

موضوع مناقصه: اجرای طرح دفع آبهای سطحی مسیر بلوار فضیلت، آیت ا... خامنه ای و ابوترابی

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به صورت مقطوع و به میزان ۱.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ريال که می تواند به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده ۲۰۵۲۱۴۶۷۰۷ بانک تجارت به نام منطقه سه شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی (دارای اعتبار سه ماهه) در وجه حساب مذکور باشد.

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد  معادل  ۵%  مبلغ  کل  قرارداد می باشد.

نحوه تأمین اعتبار: از محل بودجه سال ۱۴۰۲ منطقه سه شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.

مهلت خرید و تحویل اسناد : زمان دریافت اسناد شرکت در مناقصه تا تاریخ  ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ می باشد. حداکثر تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرسwww.setadiran.ir و تسلیم مدارک (ضمانت نامه بانکی، فیش واریزی) به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت  ۹ صبح  روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ در دفتر مدیر منطقه سه مفتوح و با حضور اعضاء تصمیم گیری خواهدشد.

محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه منطقه سه شهرداری یزد نسبت به استرداد آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۵.۰۰۰.۰۰۰ريال که در سامانه ستاد درج گردیده (شماره حساب ۲۰۹۱۵۱۳۳۳۳۴ بانک تجارت به نام منطقه سه شهرداری یزد)، سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

محل انجام کار: حوزه منطقه سه شهرداری یزد

ـ چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع منطقه سه شهرداری یزد ضبط خواهد شد.

ـ منطقه سه شهرداری یزد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

ـ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معاملات شهرداری های مراکز استان ها می باشد.

ـ به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

ـ هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد

 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.